tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

Rewizor dla Windows - Szczegółowy opis

Rewizor - Najważniejsze cechy

 • bardzo prosta instalacja i obsługa programu oraz możliwość łatwej modyfikacji parametrów jego pracy;
 • przyjazne elementy interfejsu użytkownika z możliwością obsługi programu za pomocą myszki;
 • komplet funkcji niezbędnych w księgowości: od elastyczności planu kont i łatwej dekretacji przez różnego rodzaju zestawienia i raporty, aż po wyliczanie wskaźników finansowych;
 • obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych oraz dowolnej liczby lat obrachunkowych;
 • automatyzacja funkcji - praca bez konieczności dublowania operacji lub informacji;
 • praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej;
 • współpraca z Subiektem dla Windows (systemem obsługi sprzedaży);
 • praca w systemach operacyjnych Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 lub nowszych;
 • szczegółowa instrukcja obsługi i rozbudowany system pomocy.

Plan kont

 • możliwość wykorzystania wzorcowego planu kont uzależnionego od profilu prowadzonej działalności;
 • maksymalna długość kont 15 znaków;
 • oprócz standardowych analityk także konta analityczne powiązane z kartotekami, np.: kontrahentów, pracowników, urzędów, kas, rachunków bankowych, zleceń, magazynów;
 • możliwość prowadzenia do 6 poziomów analityki;
 • wygodne określanie sposobu przeniesienia sald i obrotów do bilansu zysków i strat;
 • definiowanie kont rozrachunkowych;
 • możliwość sprawdzenia zapisów i sald poszczególnych kont;
 • wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia.

Dekretacja i księgowanie

 • możliwość dekretacji dokumentów o dowolnej liczbie zapisów;
 • możliwość dowolnego poprawiania dokumentu wstecz aż do momentu zaksięgowania;
 • możliwość usuwania dokumentu aż do momentu zaksięgowania (pozostaje jednak informacja o tym dokumencie);
 • możliwość grupowego usuwania dekretów;
 • możliwość zdefiniowania schematów dekretacji tzw. pieczęci księgowych;
 • dekretacja w dowolnej walucie;
 • kontrola bilansowania się stron dekretu;
 • możliwość wykorzystania zdefiniowanych przez użytkownika zapisów typowych;
 • możliwość grupowania dekretowanych dokumentów w rejestrach księgowych;
 • wybór konta, rejestru księgowego, waluty z listy z możliwością szukania po różnych kolumnach;
 • wprowadzanie należności i zobowiązań w momencie dekretacji;
 • możliwość dodania nowego konta, danych kontrahenta, rejestru księgowego, waluty podczas dekretacji;
 • automatyczna numeracja dokumentów z możliwością dowolnych ręcznych zmian;
 • możliwość dekretacji przed wprowadzeniem i zatwierdzeniem bilansu otwarcia;
 • wprowadzanie podczas dekretacji danych do wybranego rejestru VAT (lub do kilku rejestrów jednocześnie);
 • możliwość automatycznego generowania danych w rejestrze VAT na podstawie zapisów na kontach;
 • obsługa wszystkich stawek VAT;
 • możliwość księgowania dokumentów o dowolnych cechach (np. należących do jednego rejestru księgowego, opiewających na podaną kwotę).

Kasa i bank

 • dokumenty kasowe (KP, KW);
 • bankowe polecenia przelewu i pobrania (BW, BP);
 • ręczne wystawianie lub automatyczne generowanie dokumentów kasowych i bankowych;
 • możliwość wystawiania dokumentów dla dowolnego kontrahenta, pracownika lub urzędu;
 • możliwość powiązania dokumentu z wcześniej zadekretowanym dokumentem (lub grupą dokumentów);
 • druk dokumentów KP, KW oraz poleceń przelewu i pobrania (zgodnych ze wzorem);
 • tworzenie odpowiednich dekretów podczas wystawiania dokumentów kasowych i bankowych;
 • spłaty należności i spłaty zobowiązań generowane automatycznie przez program na podstawie wypisywanych dokumentów KP i KW;
 • możliwość rozliczania należności i zobowiązań podczas wystawiania dokumentu;
 • możliwość obsługi wielu kas i rachunków bankowych;
 • automatyczne tworzenie raportów kasowych.

Należności i zobowiązania

 • tworzenie zapisów o rozrachunkach podczas dekretacji;
 • tworzenie zapisów o rozrachunkach podczas importu danych dokumentów z Subiekta dla Windows;
 • możliwość kontroli rozrachunków związanych z wybranym kontrahentem, pracownikiem itp.;
 • regulacja wielkości odsetek karnych naliczanych przy rozliczaniu spóźnionych należności - odsetki ustawowe i odsetki własne (określone przez użytkownika);
 • możliwość wystawiania noty odsetkowej;
 • możliwość wydruku potwierdzenia sald;
 • możliwość częściowego rozliczenia dokumentu;
 • możliwość kompensaty rozrachunków;
 • kontrola wiarygodności płatniczej kontrahenta;
 • możliwość dopisania rozrachunku nie związanego z dokumentem;
 • możliwość rozliczenia rozrachunków w kilku miejscach w programie (ręczne i automatyczne kojarzenie).

Płace

 • możliwość tworzenia własnych wzorców składników płacowych i na ich podstawie składników płacowych;
 • tworzenie schematów wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (możliwość określania wynagrodzenia wieloskładnikowego);
 • automatyczne wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • wyliczanie wynagrodzenia na podstawie schematu i podanych parametrów wypłaty (np. liczba wyprodukowanych jednostek w systemie akordowym, liczba przepracowanych godzin przy stawce godzinowej itp.);
 • możliwość blokowania i odblokowywania poszczególnych wypłat;
 • automatyczna dekretacja kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń i umów zleceń;

Import dokumentów z Subiekta dla Windows

 • możliwość określenia dowolnego sposobu importu dokumentów;
 • możliwość zróżnicowanej dekretacji importowanych dokumentów tego samego typu (np. faktur sprzedaży, list płac) w zależności od ich kategorii;
 • możliwość importu danych z dowolnego okresu;
 • możliwość importu dokumentów wszystkich typów lub tylko wybranego typu (np. tylko faktury sprzedaży lub zaliczki);
 • możliwość ponownego importu dokumentów poprawionych we współpracującym programie (automatyczne poprawianie dekretacji w Rewizorze dla Windows);
 • możliwość określenia konkretnego magazynu, z którym są związane importowane dokumenty;
 • możliwość importowania dokumentów anulowanych w Subiekcie dla Windows;
 • możliwość importu dokumentów z Subiekta dla Windows w innych cenach niż oryginalne;
 • możliwość importu należności i zobowiązań z Subiekta dla Windows.

Zestawienia i raporty

 • szczegółowe, definiowalne przez użytkownika raporty;
 • kilka wariantów wydruku dziennika;
 • wydruk bilansu oraz rachunku zysków i strat na dowolny dzień;
 • wydruk zestawienia sald i obrotów w wielu wariantach;
 • wydruk deklaracji skarbowych: VAT-7, PIT-4, PIT-5, PIT-8B, PIT-11;
 • wyliczenie i zapisanie w pliku deklaracji ZUS: RNA, RCA i RZA;
 • możliwość odczytania w programie Płatnik wyliczonych deklaracji ZUS;
 • wydruk ewidencji sprzedaży i zakupu VAT zgodny ze wzorem (kilka rodzajów wydruku);
 • raporty kasowe i bankowe;
 • ślad rewizyjny - historia dekretacji, poprawiania zapisów i usuwania dokumentów;
 • wydruk dokumentów z modułu płacowego (karta wynagrodzeń, lista płac pełna i kasowa);
 • stan konta;
 • zapisy na konta w dowolnym okresie;
 • raporty kosztowe - na dowolny dzień lub z podziałem na miesiące - w ujęciu rodzajowym lub według miejsc powstawania kosztów;
 • definiowanie i obliczanie wielu wskaźników finansowych z podziałem na miesiące, kwartały, półrocza lub lata;
 • możliwość tworzenia własnych zestawień w języku SQL.

Funkcje administracyjne

 • osobne hasła dla poszczególnych użytkowników programu oraz bardzo rozbudowane uprawnienia - możliwość blokady dostępu dla każdego użytkownika do każdej opcji w menu;
 • bardzo rozbudowane możliwości definiowania parametrów wydruków (tworzenie wielu wzorców wydruku dla każdego typu dokumentu, konwersja polskich znaków na wydrukach tekstowych);
 • dodatkowe kartoteki: rejestrów księgowych, kategorii, wzorców składników płacowych oraz składników płacowych;
 • rozbudowane parametry systemu.

Pozostałe możliwości

 • wykorzystanie wielu standardowych mechanizmów systemu Windows: obsługa polskich znaków na ekranie, klawiaturze oraz drukarce, czcionki, kolory, obsługa drukarek zainstalowanych w systemie;
 • automatyczna archiwizacja danych za pomocą wbudowanego, wydajnego narzędzia;
 • korzystanie z kalkulatora i kalendarzyka;
 • wykorzystanie mechanizmu InsTYNKT umożliwiającego szybkie wyszukiwanie kontrahentów;
 • moduł Komunikacja umożliwiający zdalną współpracę z Subiektem dla Windows (przydatne w biurach rachunkowych i firmach wielooddziałowych);
 • zewnętrzny program serwisowy umożliwiający m.in. wykonywanie operacji porządkujących i naprawczych na bazie danych;
 • zewnętrzny program umożliwiający przeniesienie danych z programów DOS-owych Rewizor i Rewizor 2;
 • obsługa zmiennej tabeli kursów walut - kursy sprzedaży i zakupu;
 • podczas zakładania nowego roku obrachunkowego istnieje możliwość przekopiowania dotychczasowych kartotek, planu kont oraz przeniesienie bilansu zamkniętego roku poprzedniego jako bilansu nowego roku obrachunkowego;
 • gotowość do pracy w roku 2000;
 • możliwość wymiany dokumentów z kkontrahentami za pomocą plików eBIS-XML.

Dane techniczne

 • użyte narzędzia: MS Visual Studio z pakietu MS Visual C++ 6.0 (MS Visual Studio Service Pack 3), Microsoft Corporation; NuMega DevPartner for Visual C++ (BoundsChecker, TrueTime), Compuware; ELS-coder, Pegasus Imaging Corporation; MS Visual Source Safe 6.0, Microsoft Corporation; RoboHELP Office 6.0, Blue Sky Software; InstallShield 5.5 Professional Edition, InstallShield Software Corporation; DemoShield 6.0, InstallShield Software Corporation; Paint Shop Pro 5.0, Jasc Software, Inc.;
 • możliwość wprowadzenia dowolnej liczby danych - ograniczonych praktycznie tylko pojemnością dysku twardego i maksymalną pojemnością bazy danych (2 GB);
 • baza danych: Microsoft Access 97 (Microsoft DAO Jet 3.51, Microsoft DAO Jet 3.51 Service Pack 2), Microsoft Corporation;
 • minimalne wymagania systemowe: komputer z procesorem Pentium 100 MHz (lub lepszym), 32 MB pamięci RAM, system operacyjny Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 lub nowszy, około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800 na 600 punktów lub wyższej, napęd CD-ROM;
 • zalecenia producenta: komputer z procesorem Pentium 200 MHz (lub lepszym), 64 MB pamięci RAM (lub więcej), dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows;
 • sieć komputerowa: dowolne oprogramowanie sieciowe pracujące w środowisku Windows (w tym sieć wbudowana w środowisko Windows), możliwość pracy jednostanowiskowej bez oprogramowania sieciowego, brak ograniczenia liczby stanowisk sieciowych.

Przykładowe ekrany